Psyche i Prawo

prawo dla psychologa i psychoterapeuty

Ośrodek psychologiczny lub psychoterapeutyczny w formie spółki? Pamiętaj o zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych do CRBR

Jeśli przygotowujesz się do rozpoczęcia działalności – otwarcia własnego ośrodka psychologicznego lub psychoterapeutycznego w formie spółki to pamiętaj o zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych Twojej spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w ciągu 7 dni od wpisu do KRS.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 roku spółki są zobowiązane do zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do  Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Do CRBR zgłaszamy beneficjentów spółek:

✔ jawnych

✔ komandytowych

✔ komandytowo-akcyjnych

✔ z ograniczoną odpowiedzialnością,

✔ prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 roku)

✔ akcyjnych (za wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych ani też wspólników spółki cywilnej.

Zgłoszenie wypełnisz elektronicznie w formularzu znajdującym się na portalu podatkowym gdzie należy wybrać: Rejestr CRBR -> Utwórz zgłoszenie.

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, tj.:

✔  imię i nazwisko

✔  obywatelstwo

✔  państwo zamieszkania,

✔  numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

✔  informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenie mogą podpisać jedynie osoby uprawnione do reprezentacji.  Zgłoszenie pospisuje się zgodnie z zasadami reprezentacji (czyli jeśli reprezentacja jest jednoosobowa – jeden członek zarządu, gdy reprezentacja jest łączna to zgodnie z zasadami np. dwaj członkowie zarządu). Zgłoszenia nie może podpisać pełnomocnik, natomiast dopuszczalne jest podpisanie go przez prokurenta jeśli jest on umocowany do reprezentacji spółki.

Podpis składamy przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Doradzam zachować potwierdzenie złożenia podpisu i dla pewności warto sprawdzić czy nasze zgłoszenie jest widoczne i zapisane w rejestrze – można to zrobić bezpośrednio na stronie CRBR. Nasi beneficjenci powinni być widoczni w rejestrze już kilka minut po dokonaniu wpisu. 

Zgłoszenia do CRBR musimy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni od wpisu spółki do KRS. Zgłoszenia do CRBR nie podlegają opłatom i składane są, przez osoby je podpisujące, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Rejestr CRBR jest jawny, tj. każdy ma dostęp do danych w nim zawartych bezpłatnie, a przetwarzanie w nim danych nie wymaga wiedzy osób, których te dane dotyczą.

Pamiętaj, że w przypadku zmiany przekazanych do CRBR informacji nt. beneficjentów rzeczywistych spółka ma obowiązek zgłosić zmianę do CRBR w ciągu 7 dni roboczych (nie liczymy sobót i dni wolnych od pracy) od zaistnienia zmiany. Zalecam wcześniejszą konsultację z kancelarią co do terminu zgłoszenia danej zmiany w CRBR gdyż termin 7-dniowy liczy się w zależności od danej sytuacji – albo od momentu zaistnienia zmiany (np. od daty powołania członka zarządu) albo od momentu wpisu zmiany w KRS (gdy taki wpis ma charakter konstytutywny).

Czy psycholog może ubezpieczać się w KRUS?

Takie pytanie zadała mi przyjaciółka która jest psychologiem i psychoterapeutą i prowadzi własny gabinet w ramach jedoosobowej działalności gospodarczej. Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy zajrzeć do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jakie warunki trzeba spełnić by podlegać pod KRUS?

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należy:

1. być rolnikiem lub domownikiem oraz prowadzić działalność rolniczą co najmniej przez 3 lata przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jako psycholog czy psychoterapeuta lub współpracy w tym charakterze

2. złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolników w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności (niedochowanie 14-dniowego terminu oznacza ustanie ubezpieczenia z dniem rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej dzielności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności)

3. kontynuować działalność rolniczą lub nadal stale pracować w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej
1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym

4. nie posiadać statusu pracownika i nie pozostawać w stosunku służbowym

5. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

6. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza w 2020 roku kwoty 3540 zł – kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia

Warunkiem korzystania z ubezpieczenia w KRUS jest to, że prowadzisz lub zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jednocześnie nie należysz do kategorii zawodów które nie mogą skorzystać z KRUS.

Kto nie może skorzystać z ubezpieczenia w KRUS?

Nie możesz skorzystać z ubezpieczenia w KRUS jeśli:

  1. jesteś wspólnikiem spółki prawa handlowego, lub
  2. wykonujesz wolny zawód:

Sąd Najwyższy w wyroku z 16 czerwca 2011 roku, sygn. I UK 18/11, stanął na stanowisku, że osoby wykonujące wolny zawód, który nie znajduje się w katalogu zawodów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 11) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mogą korzystać z ubezpieczenia w KRUS. Jest to oczywiście możliwe po spełnieniu powyżej opisanych warunków.

Podsumowując: zawody psychologa ani psychoterapeuty nie znajdują się w katalogu wolnych zawodów z art. 4 ust. 1 pkt 11) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stąd można uznać, że psycholog i psychoterapeuta mogą ubezpieczać się w KRUS.

 

 

 

 

 

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén