prawo dla psychologa i psychoterapeuty

Tag: ośrodek psychologiczny

W jakiej formie zacząć działaność?

Istnieje co prawda, od 2001 roku, ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psycholgów która wprowadza ograniczenia i określa warunki wymagane dla rozpoczęcia działaności jako psycholog, ale de facto ustawa ta nie obowiązuje, a o powodach tej sytuacji możesz poczytać w moim wcześniejszym wpisie, do którego link zamieszaczam tutaj.

Ale…jak mawiają – nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu na dzień dzisiejszy możesz skorzytać z całego spektrum możliwości i dostępnych dziś form prowadzenia działalności jakie przewiduje obecne prawo.

Jeśli wiesz, że to już ten czas by rozpocząć własną działalność to możesz to robić w formie: jednoosobowej działaności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a nawet spółki akcyjnej.

Pamiętaj też, że psycholodzy mogą też działać w formie… spółdzielni. Choć przynam, że nie słyszłałam o takiej – jeśli znasz jakąś spółdzielnię psychologów to daj mi znać, ja też chętnie ją poznam 🙂

A jeśli masz duszę społecznika to możesz też jako psycholog powołać wspólnie z innymi osobami fudację czy stowarzyszenie, które w ramach swoich celów statutowych może świadczyć pomoc psychologiczną 🙂

Wybór formy prawnej warto dopasować do rozmiaru i charakteru Twojej planowanej działalności. Jeśli chcesz prowadzić działalność samodzielnie i świadczyć pomoc psychologiczną dla osób fizycznych to prawodopodobnie dobrym rozwiązaniem będzie jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeśli zamierzasz działać wspólnie z jeszcze jedną lub kilkoma osobami to warto przemyśleć działalność w formie spółki, np. spółki cywilnej czy spółki osobowej.

Jeśli natomiast zamierzasz świadczyć usługi dla firm (np. pomoc psychologiczna dla pracowników czy szkolenia) lub realizacja Twojego pomysłu wiąże się z większymi inwestycjami (np. chcesz otworzyć ośrodek psychologiczny czy terapeutyczny), planujesz zatrudniać pracowników lub współpracowników, zaciągnąć większe zobowiązania – to prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie założenie spółki kapitałowej (najczęściej ośrodki funkcjonują jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

W każdym razie warto wybrać taką formę prawną dla Twojego gabinetu czy ośrodka, która będzie jak najlepiej dopasowana do Twojego pomysłu biznesowego, i będzie ułatwiała jego realizację, tak pod względem kosztów jak i odpowiedzialności prawnej, które różnią się w zależności właśnie od wybranej formy działalności.

Niezależnie od wyboru formy prawnej pamiętaj o wskazaniu odpowiedniego kodu PKD dla Twojej działalności, o czym piszę w kolejnym wpisie.

Ośrodek psychologiczny lub psychoterapeutyczny w formie spółki? Pamiętaj o zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych do CRBR

Jeśli przygotowujesz się do rozpoczęcia działalności – otwarcia własnego ośrodka psychologicznego lub psychoterapeutycznego w formie spółki to pamiętaj o zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych Twojej spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w ciągu 7 dni od wpisu do KRS.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 roku spółki są zobowiązane do zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do  Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Do CRBR zgłaszamy beneficjentów spółek:

✔ jawnych

✔ komandytowych

✔ komandytowo-akcyjnych

✔ z ograniczoną odpowiedzialnością,

✔ prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 roku)

✔ akcyjnych (za wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych ani też wspólników spółki cywilnej.

Zgłoszenie wypełnisz elektronicznie w formularzu znajdującym się na portalu podatkowym gdzie należy wybrać: Rejestr CRBR -> Utwórz zgłoszenie.

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, tj.:

✔  imię i nazwisko

✔  obywatelstwo

✔  państwo zamieszkania,

✔  numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

✔  informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenie mogą podpisać jedynie osoby uprawnione do reprezentacji.  Zgłoszenie pospisuje się zgodnie z zasadami reprezentacji (czyli jeśli reprezentacja jest jednoosobowa – jeden członek zarządu, gdy reprezentacja jest łączna to zgodnie z zasadami np. dwaj członkowie zarządu). Zgłoszenia nie może podpisać pełnomocnik, natomiast dopuszczalne jest podpisanie go przez prokurenta jeśli jest on umocowany do reprezentacji spółki.

Podpis składamy przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Doradzam zachować potwierdzenie złożenia podpisu i dla pewności warto sprawdzić czy nasze zgłoszenie jest widoczne i zapisane w rejestrze – można to zrobić bezpośrednio na stronie CRBR. Nasi beneficjenci powinni być widoczni w rejestrze już kilka minut po dokonaniu wpisu. 

Zgłoszenia do CRBR musimy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni od wpisu spółki do KRS. Zgłoszenia do CRBR nie podlegają opłatom i składane są, przez osoby je podpisujące, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Rejestr CRBR jest jawny, tj. każdy ma dostęp do danych w nim zawartych bezpłatnie, a przetwarzanie w nim danych nie wymaga wiedzy osób, których te dane dotyczą.

Pamiętaj, że w przypadku zmiany przekazanych do CRBR informacji nt. beneficjentów rzeczywistych spółka ma obowiązek zgłosić zmianę do CRBR w ciągu 7 dni roboczych (nie liczymy sobót i dni wolnych od pracy) od zaistnienia zmiany. Zalecam wcześniejszą konsultację z kancelarią co do terminu zgłoszenia danej zmiany w CRBR gdyż termin 7-dniowy liczy się w zależności od danej sytuacji – albo od momentu zaistnienia zmiany (np. od daty powołania członka zarządu) albo od momentu wpisu zmiany w KRS (gdy taki wpis ma charakter konstytutywny).

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén