prawo dla psychologa i psychoterapeuty

Tag: ZUS

Mały ZUS Plus – czyli niższe składki ZUS

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą a Twoje przychody z tej działalności w 2020 roku nie przekroczyły 120 tys. zł to sprawdź czy możesz skorzystać z Małego ZUS-u Plus. Wysokość składki może być znacznie niższa, i będzie zależeć od wysokości dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym.

Mały ZUS Plus z założenia ma być ukłonem i stanowić pomoc dla przedsiębiorców uzyskujących relatywnie niskie dochody i uzależnia wysokość składki ZUS od ich wysokości. Zatem jeśli w poprzednim roku zarobiłeś mało to w tym roku możesz odprowadzić niższą składkę ZUS, proporcjonalną do wysokości średniomiesięcznego dochodu w roku ubiegłym. Ustalona na tej podstawie składka będzie obowiązywała w całym obecnym roku kalendarzowym.

Zgłoszenia dokonujemy do końca stycznia, lecz z uwagi na to, że w tym roku 31 stycznia przypada w niedzielę czyli dzień wolny od pracy to zgłoszenia w tym roku możemy dokonać najpóźniej 1 lutego 2021 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z opcji Mały ZUS Plus?

Twoje przychody z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie mogą bowiem przekraczać 120 tys. zł. Musi również być spełniony warunek prowadzenia działalności przez co najmniej 60 dni w roku poprzednim.

Kto na pewno nie będzie mógł skorzystać?

Mały ZUS Plus nie obejmuje przedsiębiorców, którzy:

  1. prowadzili działalność w ubiegłym roku prze mniej niż 60- dni,
  2. rozliczali się w formie karty podatkowej i jednocześnie byli zwolnieni z podatku VAT,
  3. podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu również z tytułu innej pozarolniczej działalności (niższe składki są jednak możliwe, jeśli firma na karcie podatkowej prowadzi jednocześnie ewidencję VAT),
  4. spełniali warunki do opłacania składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia („składek preferencyjnych”),
  5. wykonujące w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz swojego byłego pracodawcy czynności, takie które wykonywali dla tego pracodawcy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach umowy o pracę.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS-u Plus?

Składki według formuły Mały ZUS Plus można odprowadzać maksymalnie przez 36 miesięcy zawierających się w okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli po upływie 3 lat  przez kolejne dwa lata należy odprowadzać składki w pełnej wysokości. Po upływie pozostałe dwa lata w tym okresie musi odprowadzać składki w pełnej wysokości.

Czy po upływie 36 miesięcy można skorzystać z Małego ZUS-u Plus po raz drugi?

Tak. Z Małego ZUS-u Plus można ponownie skorzystać po upływie okresu 5 lat, o którym  mowa powyżej (czyli jeśli korzystaliśmy przez 3 lata z obniżonych składek, i przez kolejne dwa lata odprowadzaliśmy składki w pełnej wysokości to w przypadku spełnienia warunków do uzyskania Małego ZUS-u Plus w 6-tym roku możemy znów skorzystać z możliwości odprowadzania niższej składki.

Czy psycholog może ubezpieczać się w KRUS?

Takie pytanie zadała mi przyjaciółka która jest psychologiem i psychoterapeutą i prowadzi własny gabinet w ramach jedoosobowej działalności gospodarczej. Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy zajrzeć do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jakie warunki trzeba spełnić by podlegać pod KRUS?

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należy:

1. być rolnikiem lub domownikiem oraz prowadzić działalność rolniczą co najmniej przez 3 lata przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jako psycholog czy psychoterapeuta lub współpracy w tym charakterze

2. złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolników w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności (niedochowanie 14-dniowego terminu oznacza ustanie ubezpieczenia z dniem rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej dzielności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności)

3. kontynuować działalność rolniczą lub nadal stale pracować w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej
1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym

4. nie posiadać statusu pracownika i nie pozostawać w stosunku służbowym

5. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

6. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza w 2020 roku kwoty 3540 zł – kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia

Warunkiem korzystania z ubezpieczenia w KRUS jest to, że prowadzisz lub zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jednocześnie nie należysz do kategorii zawodów które nie mogą skorzystać z KRUS.

Kto nie może skorzystać z ubezpieczenia w KRUS?

Nie możesz skorzystać z ubezpieczenia w KRUS jeśli:

  1. jesteś wspólnikiem spółki prawa handlowego, lub
  2. wykonujesz wolny zawód:

Sąd Najwyższy w wyroku z 16 czerwca 2011 roku, sygn. I UK 18/11, stanął na stanowisku, że osoby wykonujące wolny zawód, który nie znajduje się w katalogu zawodów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 11) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mogą korzystać z ubezpieczenia w KRUS. Jest to oczywiście możliwe po spełnieniu powyżej opisanych warunków.

Podsumowując: zawody psychologa ani psychoterapeuty nie znajdują się w katalogu wolnych zawodów z art. 4 ust. 1 pkt 11) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stąd można uznać, że psycholog i psychoterapeuta mogą ubezpieczać się w KRUS.

 

 

 

 

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén